Oct 11, 2006

i just broke my J-trend!!
my past blog songs were
- Jiang Nan,
- Jian Jian Dan Dan, and
- Ju Li.
i never realised that all 3 started with J?!!??! but now i'm changing it to Sarang heyo. no more J. :( i should have chosen Jiu Shi Wo or Jin Hua Lun or Jing Ling. tsk.

No comments: